Regulamin

Regulamin Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach określa jego zadania, organizację oraz zasady funkcjonowania.

2. Schronisko dla bezdomnych zwierząt, zlokalizowane przy ul. Komunalnej w Puławach, prowadzone jest przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, zgodnie z zapisami umowy wykonawczej nr 171.2013.BZM z dnia 15 kwietnia 2014 roku i aneksów nr 1 i nr 2 do umowy – na podstawie uchwały  nr XXXI/328/2013 Rady Miasta Puławy z dnia  7 marca 2013 roku oraz w oparciu o zezwolenie Prezydenta Miasta Puławy nr BZM.6140.22.2013 z dnia 26.06.2013 roku.

 

II. Zadania schroniska

1. Podstawowym zadaniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, a w szczególności:

– odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Miasto Puławy, na rzecz której Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach świadczy realizację zadań własnych gminy,

– dodatkowe odławianie bezdomnych psów z terenu gmin, na rzecz których Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach świadczy odpłatne usługi w zakresie: odławiania psów oraz ich utrzymywania w schronisku dla bezdomnych zwierząt – w miarę możliwości lokalowych schroniska,

– utrzymywanie odłowionych zwierząt w Schronisku wraz z zapewnieniem im właściwych warunków bytowania, w tym pożywienia, wody, miejsca do spania, ochrony przed szkodliwymi warunkami pogodowymi,

– zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej w zakresie: kontroli stanu zdrowia, profilaktyki (w tym szczepień przeciwko wściekliźnie) i leczenia (w tym zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych), wykonywania sterylizacji lub kastracji, dodatkowo w przypadku psów – elektronicznego znakowania,

– wydawanie zwierząt ich właścicielom po uregulowaniu przez nich zobowiązań wobec gminy, właściwej ze względu na miejsce ich odłowienia,

– upowszechnianie adopcji bezdomnych zwierząt ze schroniska (prowadzenie internetowej strony adopcyjnej zwierząt oraz akcji adopcyjnych we współpracy ze służbami miejskimi i organizacjami pozarządowymi), przygotowywanie psów do adopcji oraz przekazywanie psów osobom zainteresowanym ich posiadaniem.

2. Prowadzenie wykazu przyjmowanych, przebywających i wydawanych zwierząt, zawierającego następujące dane:

a) opis zwierzęcia (płeć, rasa, waga, wiek, maść, oznakowanie),

b) dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres, data zgłoszenia) miejsce przebywania bezdomnego zwierzęcia,

c) miejsce i termin odłowienia zwierzęcia,

d) datę przyjęcia do schroniska,

e) imię, nazwisko i adres osoby przekazującej psa do schroniska,

f) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych (w tym zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, sterylizacji i kastracji), w przypadku psa – znakowania mikroczipem,

g) dane dotyczące kwarantanny,

h) datę opuszczenia schroniska oraz dane osoby, której przekazano zwierzę (imię, nazwisko oraz adres właściciela lub osoby adoptującej oraz PESEL, nr telefonu kontaktowego),

i) datę śmierci z podaniem przyczyny.

3. Prowadzenie książki kontroli weterynaryjnej, do której są wpisywane zalecenia urzędowego lekarza weterynarii.

4. Usypianie zwierząt ze względów humanitarnych, konieczności sanitarnej oraz zwierząt nadmiernie agresywnych, powodujących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii.

5. Zapewnienie utylizacji zwłok zwierzęcych. Zwłoki zwierząt należy dostarczać podmiotom zajmującym się ich utylizacją – w okresie letnim w ciągu 24h, a w okresie zimowym w ciągu 48h; w przypadku posiadania urządzenia (zamrażarki) do przechowywania zwłok – okres przechowywania zwłok zwierzęcych może ulec wydłużeniu.

 

III. Organizacja schroniska

1. Schronisko prowadzone jest przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: przepisami sanitarno-weterynaryjnymi, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przepisami bhp i ppoż., a także uchwałami Rady Miasta Puławy i zarządzeniami Prezydenta Miasta Puławy.

2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach odpowiedzialny jest za całokształt funkcjonowania Schroniska, powierzony majątek, obsługę księgowo-finansową oraz utrzymywanie przebywających zwierząt w dobrostanie.

3. Schronisko dla bezdomnych zwierząt jest komórką organizacyjną Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Puławach, podlegającą Kierownikowi Działu Realizacji Usług Wewnętrznych.

4. Kierownik Działu Realizacji Usług Wewnętrznych jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z prawem funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, w szczególności: – pełni funkcje administratora danych osobowych i odpowiada za ich ochronę, – odpowiada za bezpieczeństwo obiektu i osób w nim przebywających, – odpowiada za stan zwierząt przebywających w schronisku, – odpowiada za sprawne i prawidłowe działanie wolontariatu w schronisku.

5. Pracownicy schroniska ponoszą odpowiedzialność za powierzone im obowiązki i nadane uprawnienia, zgodnie z zakresami czynności, określonymi w umowach o pracę.

6. Wszyscy pracownicy schroniska przed przystąpieniem do pracy winni zostać przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów BHP, z uwzględnieniem pracy ze zwierzętami oraz zapoznać się z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zwierząt.

7. Pracownicy schroniska muszą odznaczać się szczególnie humanitarnym stosunkiem do zwierząt, przyjaźnie i łagodnie się z nimi obchodzić. Niedozwolone jest: – bicie, szarpanie i trącanie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi, – złośliwe drażnienie i straszenie zwierząt.

8. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach zapewnia stałą opiekę weterynaryjną zwierzętom przebywającym w schronisku, a w szczególności w zakresie: kontroli stanu zdrowia, profilaktyki (w tym szczepień) i leczenia (w tym zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych), wykonywania sterylizacji lub kastracji, dodatkowo w przypadku psów – elektronicznego znakowania.

9. Koszty prowadzenia Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach ponoszą proporcjonalnie wszystkie gminy, z terenu których pochodzą zwierzęta przebywające w schronisku.

10. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które związane są z gminą Miasto Puławy umowami w zakresie m.in. przygotowania zwierząt ze schroniska do adopcji oraz upowszechnianiem adopcji zwierząt, organizacji zbiórek darów do schroniska itp.

11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wolontariatu w schronisku dla bezdomnych zwierząt odbywa się w oparciu o zapisy regulaminu wolontariatu w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Miasto Puławy.

12. Schronisko dla bezdomnych zwierząt jest czynne 6 dni w tygodniu: – od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00 – w soboty w godzinach: 8.00 – 12.00.

13. Schronisko przyjmuje osoby zainteresowane przyjęciem bezpańskiego psa: – od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 – 15.30 – w soboty w godzinach: 10.00 – 11.30.

 

IV. Zasady przyjmowania zwierząt do schroniska

1. Do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach przyjmowane są: – bezdomne zwierzęta z terenu gminy Miasto Puławy oraz, w miarę możliwości lokalowych, bezdomne psy z terenu innych gmin – na odrębnych zasadach, – zwierzęta domowe odebrane czasowo ich właścicielom na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Puławy, wydanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach zapewnia odławianie i przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska – całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

3. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach odławiają bezdomne zwierzęta z terenu Puław na zgłoszenie Straży Miejskiej i Policji.

4. W przypadku bezdomnych zwierząt z terenu Puław niewymagających natychmiastowej interwencji weterynaryjnej, są one przewożone do schroniska.

5. W przypadku bezdomnych zwierząt z terenu Puław wymagających interwencji weterynaryjnej (np. udzielenie pierwszej pomocy powypadkowej, nagłe zachorowanie, ślepe mioty) pracownicy ZUK Sp. z o. o. w Puławach przewożą je do zakładu leczniczego, z którym gmina Miasto Puławy ma podpisaną umowę; po udzieleniu pomocy weterynaryjnej, przewożą je do schroniska.

6. Każdorazowe umieszczenie zwierzęcia w schronisku bez wiedzy Straży Miejskiej, powinno być niezwłocznie zgłaszane przez pracownika ZUK Sp. z o.o. w Puławach do Straży Miejskiej.

7. Każde nowoprzyjęte do schroniska zwierzę zostaje wprowadzone do ewidencji – Rejestru przyjmowanych i wydawanych zwierząt.

8. Każde, nowoprzyjęte do schroniska, zwierzę wymaga oględzin lekarza weterynarii.

V. Zasady utrzymywania zwierząt w schronisku

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach zapewnia zwierzętom w schronisku właściwe warunki bytowania, w tym pożywienia, wody, miejsca do spania, ochrony przed szkodliwymi warunkami pogodowymi,

2. Obsługa schroniska zobowiązana jest do: – karmienia zwierząt zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami żywienia, – przestrzegania właściwych zasad pojenia zwierząt, – codziennego wypuszczania zwierząt na wybiegi, – stosowania u chorych zwierząt leków i zabiegów, wskazanych przez obsługę weterynaryjną, – zgłaszania lekarzowi weterynarii uwag o stanie zdrowia zwierząt.

3. W celu zachowania w schronisku należytych warunków higienicznych należy: – zapewnić suchą i czystą ściółkę w boksach, systematycznie oczyszczać oraz okresowo przeprowadzać dezynfekcję i dezynsekcję klatek, boksów i wybiegów dla psów, zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii, – w razie potrzeby przeprowadzać deratyzację.

4. Zwierzęta przyjmowane do schroniska powinny odbyć kwarantannę przez okres 14 dni w wyodrębnionym pomieszczeniu.

5. Chore zwierzęta, samice w cieczce i w ciąży, agresywne zwierzęta oraz szczenięta i kocięta należy przetrzymywać w oddzielnych pomieszczeniach.

6. Zwierzętom przebywającym w schronisku zapewnia się właściwą opiekę weterynaryjną w zakresie: kontroli stanu zdrowia, profilaktyki (w tym szczepień przeciwko wściekliźnie) i leczenia (w tym zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych), wykonywania sterylizacji lub kastracji.

7. Lekarz weterynarii jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej zwierząt przebywających w schronisku.

8. Każde zwierzę przebywające w schronisku winno zostać poddane sterylizacji lub kastracji, a psy dodatkowo elektronicznie oznakowane (zaczipowane).

 

VI. Zasady dotyczące usypiania zwierząt w schronisku

1. Usypianie zwierząt przebywających w schronisku odbywa się wyłącznie na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.

2. Usypianie zwierząt może nastąpić jedynie w przypadkach uzasadnionych i dotyczyć: względów humanitarnych, konieczności sanitarnej oraz psów nadmiernie agresywnych, powodujących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii.

3. Zabieg usypiania zwierząt wykonuje wyłącznie lekarz weterynarii.

4. Fakt i przyczynę uśpienia zwierząt odnotowuje się w dokumentacji prowadzonej w schronisku.

5. Usypianie zwierzęcia może być dokonywane w schronisku, ale nie w obecności innych zwierząt ani osób postronnych. Przeznaczone do uśpienia zwierzę należy traktować do ostatniej chwili łagodnie i przyjaźnie, aby zaoszczędzić jemu trwogi i dodatkowych cierpień.

6. Zwłoki zwierzęce należy odpowiednio zabezpieczyć do czasu przekazania ich do utylizacji.

 

VII. Zasady wydawania zwierząt ze schroniska

1. Zwierzęta ze schroniska mogą być wydawane osobom zainteresowanym ich przyjęciem – nie wcześniej niż po odbyciu 14 dniowej kwarantanny.

2. Zwierzęta wydaje się nowym właścicielom po: – zaszczepieniu, jeżeli jest to wymagane, – wykonaniu sterylizacji lub kastracji dojrzałym zwierzętom, – oznakowaniu mikroczipem – w przypadku psów.

3. Pracownicy schroniska przy przekazywaniu zwierząt nowym właścicielom zobowiązani są do: – poinformowania ich o stanie zdrowia, – wydania zaświadczenia o ich zaszczepieniu, – wydania karty informacyjnej zwierzęcia z potwierdzeniem: wykonanych zabiegów weterynaryjnych (w tym zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, zabiegów sterylizacji lub kastracji), przeprowadzonych szczepień, a w przypadku psów dodatkowo -wykonania oznakowania zwierzęcia mikroczipem.

4. Osoby przyjmujące (adoptujące) zwierzęta ze schroniska zobowiązane są do podpisania umowy adopcyjnej lub dokumentu ich przyjęcia.

5. Upoważnieni przez kierownika pracownicy schroniska mogą przeprowadzać przedadopcyjne i poadpocyjne kontrole miejsca i warunków utrzymywania zwierzęcia.

6. Schronisko zastrzega sobie prawo odebrania zwierzęcia osobie adoptującej – w razie stwierdzenia nieodpowiednich dla niego warunków bytowania.

7. Właściciele psów mają prawo do ich odbioru ze schroniska – po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa własności oraz po wniesieniu opłaty w ustalonej wysokości. Do poboru opłat upoważniony jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach. Pobraną opłatę odprowadza się na rzecz gminy, z terenu której odłowiono psa.

8. Opłata za wydanie psa przyjmowana jest za pokwitowaniem.

9. Stawka opłat winna być wywieszona na widocznym miejscu w schronisku.

10. W przypadku nieodebrania zwierzęcia przez jego właściciela w okresie 14 dni od daty jego przyjęcia do schroniska, prowadzący schronisko ma prawo wydać zwierzę osobie zainteresowanej jego adopcją.

11. Schronisko prowadzi rejestr wydawanych zwierząt, w którym uwidacznia się imię i nazwisko, adres, PESEL oraz nr telefonu kontaktowego osoby adoptującej lub odbierającej zwierzę, która poświadcza swe dane własnoręcznym podpisem.

12. Schronisko przyjmuje osoby zainteresowane adopcją zwierząt oraz osoby odbierające własne zwierzęta: – od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 – 15.00 – w soboty w godzinach: 10.00 – 11.30.

13. Zabrania się osobom przychodzącym do schroniska: – zbliżać się do zwierząt bez asysty personelu schroniska, – karmić zwierzęta, – drażnić zwierzęta.

14. Nie wydaje się zwierząt :

– samic w ciąży, kociąt i szczeniąt przed ukończeniem 7-go tygodnia życia oraz chorych zwierząt, z wyjątkiem przypadków gdy zgłoszą się ich właściciele lub osoby zainteresowane ich przyjęciem – pod warunkiem pisemnego zobowiązania do dalszego ich leczenia,

– dzieciom i młodzieży do lat 18-tu, nie będącym pod opieką rodziców lub odpowiedzialnych za nie osób,

– osobom nietrzeźwym lub odurzonym,

– osobom, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie zapewnią należytych warunków ich utrzymywania,

– osobom, którym w przeszłości prawnie odebrano zwierzęta za znęcanie się nad nimi,

– osobom nie posiadającym odpowiednich sprzętu do ich zabrania (np. obroży lub szelek i smyczy, kagańca, klatki itp.).

15. Osobom nietrzeźwym, odurzonym, zachowującym się agresywnie wstęp do schroniska jest zabroniony.

 

VIII. Nadzór i kontrola działalności schroniska

1. Nadzór i kontrolę prowadzenia Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach pełni Prezydent Miasta Puławy, a z jego upoważnienia Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy.

2. Przedstawiciele innych gmin, z terenu których bezdomne zwierzęta znalazły opiekę w schronisku, upoważnieni są do kontroli na zasadach określonych w umowach, zawartych z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach.