Regulamin

Regulamin Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach określa jego zadania, organizację oraz zasady funkcjonowania.

2. Schronisko dla bezdomnych zwierząt, zlokalizowane przy ul. Przemysłowej 1 w Puławach, prowadzone jest przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, zgodnie z zapisami umowy wykonawczej nr 171.2013.BZM z dnia 15 kwietnia 2013r.  oraz aneksów do niniejszej umowy- na podstawie uchwały  nr XXXI/328/2013 Rady Miasta Puławy z dnia  7 marca 2013 roku oraz w oparciu o stosowne zezwolenie Prezydenta Miasta Puławy nr BZM.6140.22.2013 z dnia 26.06.2013 roku z późn. zm.

 

II. Zadania schroniska

1. Podstawowym zadaniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, a w szczególności:

– odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Miasto Puławy, na rzecz której Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach świadczy realizację zadań własnych gminy,

– dodatkowe odławianie bezdomnych psów z terenu gmin, na rzecz których Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach świadczy odpłatne usługi w zakresie: odławiania psów oraz ich utrzymywania w schronisku dla bezdomnych zwierząt – w miarę możliwości lokalowych schroniska,

– utrzymywanie odłowionych zwierząt w Schronisku wraz z zapewnieniem im właściwych warunków bytowania, w tym pożywienia, wody, miejsca do spania, ochrony przed szkodliwymi warunkami pogodowymi,

– zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej w zakresie: kontroli stanu zdrowia, profilaktyki (w tym szczepień przeciwko wściekliźnie) i leczenia (w tym zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych), wykonywania sterylizacji lub kastracji, oraz elektronicznego znakowania.

– wydawanie zwierząt ich właścicielom zamieszkującym na terenie Miasta Puławy po uregulowaniu przez nich zobowiązań wobec gminy Miasto Puławy. W przypadku odłowienia zwierzęcia posiadającego właściciela z terenu gminy, z którą zawarto umowę na odławianie, koszt odłowienia regulowany jest przez gminę z której zwierzę odłowiono.

– upowszechnianie adopcji bezdomnych zwierząt ze schroniska (prowadzenie internetowej strony adopcyjnej zwierząt oraz akcji adopcyjnych we współpracy ze służbami miejskimi i organizacjami pozarządowymi), przygotowywanie psów do adopcji oraz przekazywanie psów osobom zainteresowanym ich posiadaniem.

2. Prowadzenie wykazu przyjmowanych, przebywających i wydawanych zwierząt, zawierającego następujące dane:

a) opis zwierzęcia, w tym jego: gatunek, płeć, wiek, umaszczenie, oznakowanie

b) datę przyjęcia do schroniska oraz dane osoby przekazującej zwierzę do schroniska (imię, nazwisko, adres, numer telefonu)

c) określenie miejsca odłowienia zwierzęcia

d) dane dotyczące kwarantanny (data rozpoczęcia, data zakończenia)

e) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych (w tym zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, sterylizacji i kastracji), znakowania mikroczipem,

f) datę opuszczenia schroniska oraz dane osoby, której przekazano zwierzę (m.in. imię, nazwisko oraz adres właściciela, lub osoby adoptującej, nr telefonu kontaktowego).

i) datę śmierci zwierzęcia z podaniem przyczyny.

3. Prowadzenie książki kontroli weterynaryjnej, do której są wpisywane zalecenia urzędowego lekarza weterynarii.

4. Usypianie zwierząt ze względów humanitarnych, konieczności sanitarnej oraz zwierząt nadmiernie agresywnych, powodujących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii.

5. Zapewnienie utylizacji zwłok zwierzęcych. Zwłoki zwierząt należy dostarczać podmiotom zajmującym się ich utylizacją – w okresie letnim w ciągu 24h, a w okresie zimowym w ciągu 48h; w przypadku posiadania urządzenia (zamrażarki) do przechowywania zwłok – okres przechowywania zwłok zwierzęcych może ulec wydłużeniu do maksymalnie jednego miesiąca.

 

III. Organizacja schroniska

1. Schronisko prowadzone jest przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: przepisami sanitarno-weterynaryjnymi, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przepisami bhp i ppoż., a także uchwałami Rady Miasta Puławy i zarządzeniami Prezydenta Miasta Puławy.

2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach odpowiedzialny jest za całokształt funkcjonowania Schroniska, powierzony majątek, obsługę księgowo-finansową oraz utrzymywanie przebywających zwierząt w dobrostanie.

3. Schronisko dla bezdomnych zwierząt jest komórką organizacyjną Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Puławach.

4. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z prawem funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, w szczególności:

a) pełni funkcję administratora danych osobowych i odpowiada za ich ochronę

b) odpowiada za bezpieczeństwo obiektu i osób w nim przebywających

c) odpowiada za stan zwierząt przebywających w schronisku

d) odpowiada za sprawne i prawidłowe funkcjonowanie wolontariatu w schronisku

5. Wszyscy pracownicy schroniska przed przystąpieniem do pracy winni zostać przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów BHP, z uwzględnieniem pracy ze zwierzętami oraz zapoznać się z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zwierząt.

6. Pracownicy schroniska muszą odznaczać się szczególnie humanitarnym stosunkiem do zwierząt, przyjaźnie i łagodnie się z nimi obchodzić. Niedozwolone jest:
a) bicie, szarpanie i trącanie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi
b) złośliwe drażnienie i straszenie zwierząt.

7. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach zapewnia stałą opiekę weterynaryjną zwierzętom przebywającym w schronisku, a w szczególności w zakresie: kontroli stanu zdrowia, profilaktyki (w tym szczepień przeciwko wściekliźnie oraz innych według zaleceń lekarza ) i leczenia (w tym zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych), wykonywania sterylizacji lub kastracji, elektronicznego znakowania.

8. Koszty prowadzenia Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach ponoszą proporcjonalnie wszystkie gminy, z terenu których pochodzą zwierzęta przebywające w schronisku.

9. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach może nawiązać współpracę z wolontariuszami w zakresie m.in. przygotowania zwierząt ze schroniska do adopcji, upowszechniania adopcji zwierząt, organizacji zbiórek darów do schroniska czy wsparcia w innej formie.

10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wolontariatu w schronisku dla bezdomnych zwierząt odbywa się w oparciu o zapisy regulaminu wolontariatu w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami opracowanym przez organizatora wolontariatu.

11. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach czynne jest 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli; od wtorku do soboty w godzinach 8:00-16:00, w niedzielę i poniedziałek od 8:00 do 12:00. Poszczególne dni i godziny otwarcia Schroniska mogą być zmienione wg potrzeb i w porozumieniu z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy i podawane do publicznej wiadomości na stronie  www.zuk.pulawy.pl oraz wywieszone na budynku Schroniska.

12. Schronisko przyjmuje osoby odwiedzające Schronisko w godzinach ustalanych na bieżąco wg potrzeb i w porozumieniu z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy i podawane do publicznej wiadomości na stronie  www.zuk.pulawy.pl oraz wywieszone na budynku Schroniska.

13. Osoby nieletnie, które ukończyły 16 lat, chcące odwiedzać schronisko muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego w tym zakresie (wzór zgody stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu). Osoby poniżej 16 roku życia mogą odwiedzać Schronisko wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

IV. Zasady przyjmowania zwierząt do schroniska

1. Do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach przyjmowane są:

a) bezdomne zwierzęta z terenu gminy Miasto Puławy oraz, w miarę możliwości lokalowych, bezdomne psy z terenu innych gmin – na odrębnych zasadach,

b) zwierzęta domowe odebrane czasowo ich właścicielom na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Puławy, wydanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach zapewnia odławianie i przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska – całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

– tel. w godzinach otwarcia schroniska 667 706 607

– tel. po godzinach otwarcia schroniska 691 979 161

3. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach odławiają bezdomne zwierzęta z terenu Puław na zgłoszenie Straży Miejskiej i Policji, a wolno żyjące koty potrzebujące pomocy- po zgłoszeniu, lub uzgodnieniu z osobami opiekującymi się nimi- według zasad ustalonych wspólnie z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, Strażą Miejską i Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy.

4. W przypadku bezdomnych zwierząt z terenu Puław niewymagających natychmiastowej interwencji weterynaryjnej, są one przewożone do schroniska.

5. W przypadku bezdomnych zwierząt z terenu Puław wymagających interwencji weterynaryjnej (np. udzielenie pierwszej pomocy powypadkowej, nagłe zachorowanie, ślepe mioty) pracownicy ZUK Sp. z o. o. w Puławach przewożą je do zakładu leczniczego, z którym gmina Miasto Puławy ma podpisaną umowę; po udzieleniu pomocy weterynaryjnej, przewożą je do schroniska.

6. Umieszczenie zwierzęcia w schronisku bez wiedzy Straży Miejskiej, Policji, lub Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy jest niedozwolone.

7. Każde nowoprzyjęte do schroniska zwierzę zostaje wprowadzone do ewidencji – wykazu zwierząt przebywających w schronisku.

8. Każde, nowoprzyjęte do schroniska, zwierzę wymaga oględzin lekarza weterynarii.

V. Zasady utrzymywania zwierząt w schronisku

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach zapewnia zwierzętom w schronisku właściwe warunki bytowania, w tym pożywienia, wody, miejsca do spania, ochrony przed szkodliwymi warunkami pogodowymi,

2. Obsługa schroniska zobowiązana jest do:

a) karmienia zwierząt zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami żywienia,
b) przestrzegania właściwych zasad pojenia zwierząt,
c) codziennego wypuszczania zwierząt na wybiegi,
d) stosowania u chorych zwierząt leków i zabiegów, wskazanych przez obsługę weterynaryjną,
e) zgłaszania lekarzowi weterynarii uwag o stanie zdrowia zwierząt.

3. W celu zachowania w schronisku należytych warunków higienicznych należy:

a) zapewnić suchą i czystą ściółkę w boksach
b) systematycznie oczyszczać oraz okresowo przeprowadzać dezynfekcję i dezynsekcję klatek, boksów i wybiegów dla psów, zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii
c) w razie potrzeby przeprowadzać deratyzację.

4. Zwierzęta przyjmowane do schroniska powinny odbyć kwarantannę przez okres 14 dni w wyodrębnionym pomieszczeniu.

5. Chore zwierzęta, samice w cieczce i w ciąży, agresywne zwierzęta oraz szczenięta i kocięta należy przetrzymywać w oddzielnych pomieszczeniach.

6. Zwierzętom przebywającym w schronisku zapewnia się właściwą opiekę weterynaryjną w zakresie: kontroli stanu zdrowia, profilaktyki (w tym szczepień przeciwko wściekliźnie) i leczenia (w tym zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych), wykonywania sterylizacji lub kastracji.

7. Lekarz weterynarii jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej zwierząt przebywających w schronisku.

8. Każde zwierzę przebywające w schronisku winno zostać poddane sterylizacji lub kastracji oraz elektronicznie oznakowane (zaczipowane).

 

VI. Zasady dotyczące usypiania zwierząt w schronisku

1. Usypianie zwierząt przebywających w schronisku odbywa się wyłącznie na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.

2. Usypianie zwierząt może nastąpić jedynie w przypadkach uzasadnionych i dotyczyć: względów humanitarnych, konieczności sanitarnej oraz psów nadmiernie agresywnych, powodujących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii.

3. Zabieg usypiania zwierząt wykonuje wyłącznie lekarz weterynarii.

4. Fakt i przyczynę uśpienia zwierząt odnotowuje się w dokumentacji prowadzonej w schronisku.

5. Usypianie zwierzęcia może być dokonywane w schronisku, ale nie w obecności innych zwierząt ani osób postronnych. Przeznaczone do uśpienia zwierzę należy traktować do ostatniej chwili łagodnie i przyjaźnie, aby zaoszczędzić jemu trwogi i dodatkowych cierpień.

6. Zwłoki zwierzęce należy odpowiednio zabezpieczyć do czasu przekazania ich do utylizacji.

 

VII. Zasady wydawania zwierząt ze schroniska

1. Zwierzęta ze schroniska mogą być wydawane osobom zainteresowanym ich przyjęciem – nie wcześniej niż po odbyciu 14 dniowej kwarantanny, z wyłączeniem szczeniąt i kociąt, za zgodą lekarza weterynarii po odbyciu 7-dniowej kwarantanny z zastrzeżeniem pkt VII ust 14a.

2. Zwierzęta wydaje się nowym właścicielom po:

a) zaszczepieniu, jeżeli jest to wymagane,
b) wykonaniu sterylizacji lub kastracji dojrzałym zwierzętom,
c) oznakowaniu mikroczipem

3. W przypadku konieczności wykonania zabiegu sterylizacji, lub kastracji w późniejszym terminie (dotyczy adopcji szczeniąt oraz kociąt), adoptujący zobowiązuje się do wykonania zabiegu i dostarczenia zaświadczenia od lekarza weterynarii potwierdzającego wykonany zabieg w ciągu 12 miesięcy od daty adopcji. W przeciwnym wypadku podlega karze w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych). W przypadku zwierząt, które ze względów zdrowotnych nie będą mogły zostać poddane sterylizacji, lub kastracji właściciel ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie od lekarza weterynarii, świadczące o tym, że sterylizacja/kastracja nie jest u tego zwierzęcia wskazana.
Zaświadczenie od lekarza weterynarii może zostać wysłane mailowo na adres: schronisko@zuk.pulawy.pl, lub dostarczone osobiście do schroniska.

4. Pracownicy schroniska przy przekazywaniu zwierząt nowym właścicielom zobowiązani są do:

a) poinformowania ich o stanie zdrowia,
b) wydania zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie
c) wydania karty informacyjnej/ wypisu zwierzęcia zawierającej informacje:
– opis zwierzęcia, w tym: gatunek, wiek, płeć, umaszczenie, oznakowanie mikroczipem
– dane dotyczące okresu kwarantanny
– dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych w tym                  zwalczania pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, zabiegów sterylizacji lub kastracji, szczepień     przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym.

5. Osoby przyjmujące (adoptujące) zwierzęta ze schroniska zobowiązane są do podpisania umowy adopcyjnej lub dokumentu ich przyjęcia.

6. Upoważnieni przez Spółkę pracownicy schroniska oraz wolontariusze mogą przeprowadzać przedadopcyjne i poadpocyjne kontrole miejsca i warunków utrzymywania zwierzęcia.

7. Schronisko zastrzega sobie prawo odebrania zwierzęcia osobie adoptującej – w razie stwierdzenia nieodpowiednich, niezgodnych z zapisami umowy adopcyjnej, warunków bytowania zwierzęcia. W takim przypadku administrator Schroniska ma prawo obciążyć właściciela zwierzęcia karą w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych)- ponowne przyjęcie zwierzęcia do schroniska, o którym mowa w pkt. 18.

8. Właściciele psów mają prawo do ich odbioru ze schroniska – po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa własności oraz po wniesieniu opłaty w ustalonej wysokości. Do poboru opłat upoważniony jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach.

9. Opłata za wydanie psa przyjmowana jest za pokwitowaniem.

10. Stawka opłat winna być wywieszona na widocznym miejscu w schronisku.

11. W przypadku nieodebrania zwierzęcia przez jego właściciela w okresie 14 dni od daty jego przyjęcia do schroniska, prowadzący schronisko ma prawo wydać zwierzę osobie zainteresowanej jego adopcją, zgłaszając jednocześnie fakt porzucenia odpowiednim służbom.

12. Schronisko prowadzi rejestr wydawanych zwierząt, w którym uwidacznia się imię i nazwisko, adres, PESEL oraz nr telefonu kontaktowego osoby adoptującej lub odbierającej zwierzę, która poświadcza swoje dane własnoręcznym podpisem.

13. Schronisko otwarte jest dla osób zainteresowanych przyjęciem (adopcją) zwierząt oraz osób odbierających własne zwierzęta, w następujących dniach i godzinach: środa-piątek w godzinach 12:00-15:30, w poniedziałek w godzinach 10:00-11:30 oraz w sobotę w godzinach 10:30-15:00. Poszczególne dni i godziny otwarcia Schroniska mogą być zmienione wg potrzeb i w porozumieniu z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy i podawane do publicznej wiadomości na stronie www.zuk.pulawy.pl oraz wywieszone na budynku Schroniska.

14. Dopuszcza się wydawanie zwierząt na tzw. „dom tymczasowy”, na potrzeby lepszego poznania zwierzęcia przed właściwą adopcją, lub w celu prowadzenia leczenia. Każdorazowe wydanie zwierzęcia podlega rejestracji w postaci imienia i nazwiska osoby odbierającej zwierzę, adresu zamieszkania, numeru telefonu.

15. Zabrania się osobom przychodzącym do schroniska:

a) zbliżania się do zwierząt bez asysty personelu schroniska,
b) karmienia zwierząt,
c) drażnienia zwierząt.

16. Ze schroniska nie wydaje się zwierząt :

– samic w ciąży, kociąt i szczeniąt przed ukończeniem 7-go tygodnia życia oraz chorych zwierząt, z wyjątkiem przypadków gdy zgłoszą się ich właściciele lub osoby zainteresowane ich przyjęciem – pod warunkiem pisemnego zobowiązania do dalszego ich leczenia,

– dzieciom i młodzieży do lat 18-tu, nie będącym pod opieką rodziców lub odpowiedzialnych za nie osób,

– osobom nietrzeźwym lub odurzonym,

– osobom, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie zapewnią należytych warunków ich utrzymywania,

– osobom, którym w przeszłości prawnie odebrano zwierzęta za znęcanie się nad nimi,

– osobom nie posiadającym odpowiednich sprzętu do ich zabrania (np. obroży lub szelek i smyczy, kagańca, klatki, transportera itp.).

17. Osobom nietrzeźwym, odurzonym, zachowującym się agresywnie wstęp do schroniska jest zabroniony.

18. W przypadku niedostosowania się zwierzęcia do warunków w miejscu adopcji, Administrator na wniosek adoptującego może rozważyć jego ponowne przyjęcie do schroniska.

19. Ponowne przyjęcie zwierzęcia do schroniska, o którym mowa w ust. 18, w okresie 24 godzin od adopcji jest bezpłatne, powyżej 24 godzin od terminu adopcji kara za odstąpienie od umowy wynosi 500zł (słownie: pięćset złotych).

VIII. Nadzór i kontrola działalności schroniska

1. Nadzór i kontrolę prowadzenia Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach pełni Prezydent Miasta Puławy, a z jego upoważnienia Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy.

2. Przedstawiciele innych gmin, z terenu których bezdomne zwierzęta znalazły opiekę w schronisku, upoważnieni są do kontroli na zasadach określonych w umowach, zawartych z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach.