Deklaracja dostępności

Wstęp oraz nazwa podmiotu


Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Dęblińskiej 2, 24 – 100 Puławy, tel: 81 886 87 68 fax: 81 886 87 68 wew. 116, e – mail: info@zuk.pulawy.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt, ul. Przemysłowa 1, 24 – 100 Puławy, tel. 667706607, e – mail: schronisko@zuk.pulawy.pl, dąży do zapewnienia
dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych.

Chcemy, aby nasz serwis był łatwy w użyciu, czytelny, zrozumiały, pomocny w życiu codziennym, dostępny dla wszystkich bez względu na wiek i poziom sprawności oraz dostępny na dowolnym urządzeniu.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zwierzaki.pulawy.pl.
.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-23

Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktów jest Sylwia Molenda, e-mail: info@zuk.pulawy.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 886 87 68.
Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 
na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. promocyjne). Multimedia nie posiadają napisów dla osób niedowidzących.
na stronie znajduje się wiele plików do pobrania, w których może brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, grafik.

Ułatwienia na stronie zwierzaki.pulawy.pl:

 • uporządkowana, przejrzysta, aktualizowana na bieżąco strona,
 • sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • menu dostępne za pomocą skrótów klawiszowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ZUK Sp. z o. o.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu itp.
Żądanie musi zawierać :

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

ZUK Sp. z o.o. zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ZUK Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, ZUK Sp. z o.o. zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link przekierowujący na stronę Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn – przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „-” – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony

Dostępność architektoniczna

Od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk.

W budynku nie ma windy – budynek parterowy.

Przed budynkiem od strony ul. Przemysłowej wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Odwiedzający mogą przebywać w obiekcie jedynie w towarzystwie pracownika oraz w wyznaczonych przez niego miejscach.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W obiektach ZUK Sp. z o. o. nie funkcjonuje elektroniczny tłumacz języka migowego.

Pracownicy nie posiadają umiejętności komunikowania się przy pomocy języka migowego.

Do obiektów Spółki można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

 • kontakt telefoniczny/ fax: 81 886 87 68 lub 81 886 20 18 / 81 886 87 68 wew. 116
 • kontakt mailowy: info@zuk.pulawy.pl
 • kontakt listowny: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy
 • kontakt poprzez ePUAP: /ZUK-PULAWY/SkrytkaESP